Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

gwiazdeczka
20:44
4510 0e2f
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vialuvsick luvsick
gwiazdeczka
20:44
3583 286e 500
gwiazdeczka
20:42
6588 efb7 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaawaken awaken
gwiazdeczka
19:59
1595 c4c2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianoticeable noticeable
gwiazdeczka
19:58

April 22 2017

gwiazdeczka
21:51
4735 5424
Reposted frompesy pesy viasentymentalna sentymentalna
gwiazdeczka
21:49
6603 70aa
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainspirations inspirations
gwiazdeczka
21:44
8191 c560
Reposted fromretro-girl retro-girl
gwiazdeczka
21:43
9363 0149 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
gwiazdeczka
21:43
9913 b177 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
gwiazdeczka
21:42
9061 6ab3
Reposted fromheroes heroes viaanncey anncey
gwiazdeczka
21:41
8677 f9a8
Reposted fromretro-girl retro-girl viaanncey anncey
gwiazdeczka
21:41
lucky ones | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viaanncey anncey
gwiazdeczka
21:41
0918 5ca3
Reposted fromretro-girl retro-girl
gwiazdeczka
21:41
3156 428c
Reposted fromretro-girl retro-girl
21:41
5053 ef6e
Reposted frommadamebadass madamebadass viaanncey anncey
gwiazdeczka
21:41
8759 bd5c
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaanncey anncey
gwiazdeczka
21:40
7564 3617 500
Reposted frompianotea pianotea viaanncey anncey
21:40
2533 8125

April 20 2017

gwiazdeczka
19:48
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl