Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

gwiazdeczka
20:49
2975 cb4b
Reposted fromretro-girl retro-girl

August 12 2017

gwiazdeczka
21:19
0688 064d

August 06 2017

gwiazdeczka
08:28
3269 4609
Reposted frombloodhail bloodhail viainspirations inspirations
gwiazdeczka
08:28
7326 b8fa 500
gwiazdeczka
07:59

August 05 2017

gwiazdeczka
11:30
4917 8d93
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainspirations inspirations
gwiazdeczka
11:26
gwiazdeczka
11:26
Podaruj tym, których kochasz skrzydła, aby mogli latać, korzenie aby wracali i powody, aby zostali.
— Dalajlama
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
gwiazdeczka
11:26
Nigdy nie jest za późno żeby zacząć od nowa, żeby pójść inną drogą i jeszcze raz spróbować. Nigdy nie jest za późno, by na stacji złych zdarzeń, złapać pociąg ostatni i dojechać do marzeń.
— Jan Paweł II
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
11:20
2754 100c 500

like-fairy-tales:

By: Sveta | sdamiani

Reposted fromtosiaa tosiaa viainspirations inspirations
gwiazdeczka
10:46
Reposted frombluuu bluuu vialuvsick luvsick
gwiazdeczka
10:36
0863 2607
Reposted fromscorpix scorpix viamefir mefir
gwiazdeczka
09:47
Reposted frombluuu bluuu viamefir mefir
gwiazdeczka
09:47
gwiazdeczka
09:47
1488 c3af
Reposted fromscorpix scorpix viamefir mefir
gwiazdeczka
09:47
7774 31a4
Reposted fromparkaboy parkaboy viamefir mefir
gwiazdeczka
09:46
3253 a396 500
Reposted fromslodziak slodziak viamefir mefir
gwiazdeczka
09:44
gwiazdeczka
09:33
Jednym z cenniejszych doświadczeń dla dalszego rozwoju małego człowieka, jest jak najczęstsze odczuwanie swojej obecności jako czegoś pozytywnego.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainspirations inspirations
gwiazdeczka
09:33
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl